Školicí středisko

Termíny následného pravidelného školení řidičů

   
 • TERMÍNY PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ k dispozici na tel. 737 276 305!!
 • sobota 4.3.2023 od 8 hodin
 • pátek 10.3.2023 od 8 hodin
 • pondělí 3.4. od 13:00hod.
 • sobota 29.4.2023 od 8hodin
 • sobota 3.6.2023 od 8hodin

Je nutné nahlásit se na tel.: 737 276 305 nebo na meilu info@autoskolakovarova.cz .

Profesní školení

Provádíme profesní školení řidičů v souladu se zákonem č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení, následná pravidelná školení v rozsahu 7 hodin a obnovovací pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění užívané jako rovnocenné.

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin. Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C + E, D a D + E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupného školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Následná pravidelná školení v rozsahu 7 hodin

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, provádí se formou výuky.

Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do každoročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

 • pravidla silničního provozu, výklad použití v praxi
 • dopravní předpisy jiných států
 • teorie a zásad bezpečné jízdy
 • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 • technika současných motorových vozidel
 • vliv pneumatik na bezpečnost
 • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
 • základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 • mezinárodní přeprava
 • ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c, f

Obnovovací pravidelné školení v rozsahu 35 hodin

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1. 8. 2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se 5x za sebou přihlásit na následné pravidelné školení v rozsahu 7 hodin.

V praxi to tedy znamená, že na základě změny, kterou novela zákona přinesla, držitel řidičského oprávnění sk. C, příp. C+E, který jej získal před 10. 9. 2009 již nemusí absolvovat vstupní školení v plném rozsahu a složit zkoušku, ale postačí mu pouze toto školení v rozsahu 35 hodin. Tato výjimka se vztahuje jen na řidiče, kteří byli držiteli příslušné skupiny ŘO před 10. 9. 2009. Podobně to je i u držitelů skupiny D, příp. D+E kteří získali danou skupinu před 10. 9. 2008.

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů provádíme na základě dohody, v termínu, který Vám bude vyhovovat a to v sídle autoškoly v zasedací místnosti. Nabízíme Vám také možnost provádět školení přímo ve Vaší firmě.

Každý účastník školení obdrží potvrzení o tom, že školení absolvoval, pro potřeby firmy poskytujeme kompletní seznam účastníků.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

§ 230 zákoníku práce se týká prohlubování kvalifikace, kterým „se rozumí její průběžné doplňování, kterým se mění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a prohlubování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce“

Zákoník práce v § 349 stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mezi předpisy na ochranu života a zdraví a dopravní předpisy mj. patří:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády 168/2002 Sb., způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy,
 • vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
 • nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Provozní doba Valašské Meziříčí

 • Po: 13:00 - 17:00
 • Čt: 12:00 - 16:00
 • Út, St, Pá: po telefonické nebo emailové dohodě