Autoškola Kovářová Logo
Služby Přihláška Ceník Kontakty

Profesní školení řidičů

Termíny pravidelného školení řidičů - 7 hodin:

22.06. 2024 v 08:00

Pro přihlášení na školení je nutno se předem nahlásit na tel. +420 737 276 305 nebo přes mail info@autoskolakovarova.cz

Provádíme profesní školení řidičů v souladu se zákonem č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení, následná pravidelná školení v rozsahu 7 hodin a obnovovací pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění užívané jako rovnocenné.

Vstupní školení

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin. Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C + E, D a D + E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupného školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 • bezpečnosti a ekologického provozu vozidla
 • poskytování služeb a logistiky
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Následná pravidelná školení v rozsahu 7 hodin

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, provádí se formou výuky.

Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do každoročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

 • pravidla silničního provozu, výklad použití v praxi
 • dopravní předpisy jiných států
 • teorie a zásad bezpečné jízdy
 • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 • technika současných motorových vozidel
 • vliv pneumatik na bezpečnost
 • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
 • základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 • mezinárodní přeprava
 • ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c, f

Obnovovací pravidelné školení v rozsahu 35 hodin

Novela zákona č. 247/2000 Sb. zavádí s účinností od 1. 8. 2011 možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hodin školení těm řidičům, kteří dříve vykonávali práci řidiče a platnost jejich průkazu vypršela, resp. i pro některé řidiče, kteří jej nikdy neměli.

Nová ustanovení § 48:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se 5x za sebou přihlásit na následné pravidelné školení v rozsahu 7 hodin.

V praxi to tedy znamená, že na základě změny, kterou novela zákona přinesla, držitel řidičského oprávnění sk. C, příp. C+E, který jej získal před 10. 9. 2009 již nemusí absolvovat vstupní školení v plném rozsahu a složit zkoušku, ale postačí mu pouze toto školení v rozsahu 35 hodin. Tato výjimka se vztahuje jen na řidiče, kteří byli držiteli příslušné skupiny ŘO před 10. 9. 2009. Podobně to je i u držitelů skupiny D, příp. D+E kteří získali danou skupinu před 10. 9. 2008.